Algemene voorwaarden Just Jou:

Onze algemene voorwaarden zijn conform de bepalingen van de Consumentenautoriteit.

Uw rechten als consument zijn dus goed geborgd

 Artikel 1. Begrippen en toepasselijkheid:

1.1 Op alle producten, diensten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Just Jou zijn deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) van toepassing. Er kan slechts van de algemene voorwaarden worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Just Jou. Zowel Just Jou als de klant erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling of het volgen van een opleiding dan wel een les houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaard.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

 Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten / ontbinden:

2.1 Alle aanbiedingen van Just Jou zijn vrijblijvend en Just Jou behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Just JouJust Jou houdt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt u  al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de bankrekening waarvan deze betaling afkomstig is.

2.3 Door bij ons te bestellen -via de website dan wel per e-mail-  of het aanmelden voor een opleiding dan wel les ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te volgen. Deze overeenkomst kan slechts worden ontbonden indien u als klant binnen 14 dagen na het sluiten van deze overeenkomst aan ons te kennen geeft de koopovereenkomst te willen ontbinden. De overeenkomst is pas ontbonden zodra u per e-mail een bevestiging van ons hebt ontvangen, de bestelling is dan geannuleerd.

Artikel 3. Prijzen / verzendkosten / betaling / wanbetaling:

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s inclusief/exclusief BTW.

3.2 Voor transport binnen Nederland brengen wij € 4,95 in rekening bij bestelling vanaf  €75,-excl. btw is de verzending gratis. Voor klanten uit andere landen dan Nederland is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en de hoogte van het bedrag van de bestelling. Verkoper houdt zich het recht voor om dit bedrag te conformeren aan de meest actuele tariefstelling voor deze diensten door PostNL via MyParcel.

3.3 Wij werken door middel van vooruitbetaling (online of vooraf per bankoverschrijving). Na een bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten. Voor online betalingen worden geen extra kosten berekend. Na ontvangst van uw gehele betaling verzenden wij uw bestelling. Alle artikelen blijven eigendom van Just Jou totdat de gehele betaling is ontvangen.

3.4 Er is sprake van wanbetaling indien 21 dagen na het sluiten van de overeenkomst het factuurbedrag niet of nog niet geheel is voldaan. De koper wordt dan schriftelijk gemaand het gehele dan wel het resterende bedrag vermeerderd met € 10,00 administratiekosten per omgaande te voldoen. Indien het bedrag niet binnen 7 dagen is voldaan, is verkoper gerechtigd het te vorderen bedrag vermeerderd met genoemde administratiekosten via gerechtelijke weg te incasseren.

Artikel 4. Levering:

4.1 Wij verzenden alle bestellingen in principe binnen 3 tot 5 werkdagen, na ontvangst van de gehele betaling, via My Parcel naar het bij bestelling aangegeven afleveradres. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hiervan per e-mail bericht. Mocht u op moment van afgifte niet thuis zijn dan kunt u het pakket op een PostNL afhaalpunt in uw buurt ophalen. Mocht het pakket niet binnen 3 weken worden opgehaald, dan zal het pakket door ons retour worden ontvangen. Wij zullen het aankoopbedrag minus de verzendkosten aan u terugstorten.

4.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden geeft de klant niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem/haar uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.

4.3 Het product moet uiterlijk 30 dagen na bestelling bij de klant geleverd zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan de klant de koop onmiddellijk ongedaan maken. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.

4.4 Levering in gedeelten is toegestaan.

4.5 Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden. Echter het kan voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Artikel 5. Herroepingsrecht / retournering:

5.1 Na ontvangst van de bestelde artikelen hebt u een bedenktijd van 14 dagen. Heeft u de bestelde artikelen retour gestuurd, dan mag u naar wens vervangende artikelen uitzoeken of het aankoopbedrag terugkrijgen. De te retourneren artikelen dienen binnen 14 dagen na ontvangst met de pakbon aan ons geretourneerd te worden en door ons te zijn ontvangen.

5.2 Het artikel dient bij ontvangst te worden nagekeken op eventuele fouten, onvolmaaktheden of beschadigingen. Deze dienen binnen 2 dagen per e-mail aan ons te worden gemeld. Artikelen met een fout, onvolmaaktheid of beschadiging die retour worden gezonden zonder dat er binnen 2 dagen na ontvangst een melding is gedaan van een foutje, onvolmaaktheid of beschadiging, kunnen niet worden geaccepteerd.

5.3 Wij zullen een eventueel probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Mocht de oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de bestelling, zonder bijkomende kosten, annuleren. Deze garantie vervalt o.a. wanneer:

a. Het artikel gebruikt/geprobeerd is;

b. Het artikel beschadigd is en/of u getracht hebt de schade c.q. gebrek te herstellen;

c. De label(s),verpakking en/of  toebehoren ontbreken;

d. U de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructie niet hebt opgevolgd;

e. Het artikel volgens de specificatie(s) van u is vervaardigd.

5.4 Wij zullen na ontvangst de bank en/of creditcardmaatschappij opdracht geven om het reeds betaalde bedrag aan u te retourneren. Houdt hierbij wel rekening met een verwerkingstijd van de bank en/of creditcardmaatschappij.

5.5 De kosten voor retourzending zijn voor uw eigen rekening, hier wordt door Just Jou geen restitutie op verleend, tenzij anders is overeengekomen. U dient retouren te allen tijde voldoende te frankeren, anders worden ze niet in ontvangst genomen.

5.6 U bent zelf verantwoordelijk voor de retour gezonden artikelen. Voorwaarde voor het daadwerkelijk gebruikmaken van uw herroepingsrecht is dat de betreffende artikelen deugdelijk verpakt, compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de onbeschadigde en originele verpakking geretourneerd worden samen met de pakbon. Indien beschadigingen zijn opgetreden als gevolg van een ondeugdelijke verzendverpakking of indien het poststuk onvoldoende gefrankeerd is, houdt Just Jou zich het recht voor om een retourzending te weigeren.

5.7 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op aanbiedingsartikelen, afgeprijsde artikelen, en wat hygiëne betreft gevoelige artikelen (Handschoenen, vijlen, SPA producten e.d.).

5.8 Het herroepingsrecht vervalt indien koper zich niet heeft geconformeerd aan de betalingstermijn van 21 dagen, zoals genoemd in artikel 3.4.

Artikel 6. Aansprakelijkheid:

6.1 Iedere aansprakelijkheid van Just Jou en van het personeel en de producten van Just Jou voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Just Jou is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

6.2 Just Jou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de artikelen van Just Jou.

6.3 Iedere aansprakelijkheid van Just Jou jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten

hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Just Jou verschuldigd is.

6.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Just Jou, dan wel tussen Just Jou en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Just Jou, is Just Jou niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Just Jou.

 Artikel 7. Overmacht:

7.1 Just Jou heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Just Jou gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Just Jou kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen:

8.1 Indien u aan Just Jou schriftelijk opgave doet van een adres, is Just Jou gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Just Jou schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar uw bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2 Wanneer door Just Jou gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Just Jou deze voorwaarden soepel toepast.

8.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Just Jou in strijd zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Just Jou vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.4 Just Jou is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 9 Toepasselijk recht / geschillen:

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Eventuele geschillen welke niet zonder tussenkomst van een rechter kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd bij een door Just Jou aan te wijzen rechtbank.

 

Aanvullende Algemene Voorwaarden Opleidingen/Lessen

 

 Diploma/certificaat  

De opleidingen worden afgesloten met een certificaat van de behaalde (deel)kwalificatie(s) van Just Jou. Na afronding van de Allround /Basis Opleiding heeft cursist

de mogelijkheid om examen te doen op locatie van Just Jou. Examens voor nagelstyling zijn niet erkend in Nederland.

Opleidingsduur en opleidingskosten

De opleidingsduur is per opleiding aangegeven op de website van Just Jou en/of in de actuele studiegids van Just Jou. De opleidingskosten bestaan uit lesgelden en kosten voor het lespakket . De lesgelden zijn van toepassing op de betreffende opleiding voor het aangegeven aantal lesdagen. Naast lesgelden zijn mogelijk examengelden en overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding aangegeven in de actuele studiegids van Just Jou / website van Just Jou en/of in een van toepassing zijnde maatwerkofferte van Just Jou.

Examens

Of er examengelden zijn inbegrepen in een opleiding is per opleiding aangegeven op de website van Just Jou en/of in de actuele studiegids van Just Jou.

De examens behorende bij opleidingen van Just Jou worden afgenomen door een bevoegde ingehuurde docent.

Daar waar Just Jou kosten voor examens heeft aangegeven draagt op verzoek Just Jou zorg voor aanmelding van cursisten voor examens.

Aanmelding

Aanmelding voor een opleiding door middel het inschrijfformulier betekent het aangeven van serieuze interesse voor het volgen van een opleiding van Just Jou. Bij ontvangst door Just Jou van een aanmelding of inschrijving voor informatiegesprek of voorlichting wordt contact opgenomen voor nadere informatie, wordt mogelijk een intakegesprek gevoerd.

Een aanmelding voor open dag of voorlichting is vrijblijvend. Een inschrijving voor een opleiding leidt tot een overeenkomst waaraan de algemene voorwaarden opleidingen onderhevig zijn.

Inschrijving opleiding

Inschrijving voor een opleiding kan d.m.v. een papieren of digitaal inschrijfformulier of door acceptatie van een door Just Jou uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen.

Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email of per post.

U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 7 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via aangetekende brief. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan Just Jou gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten aan Just Jou verschuldigd blijft.

Cursustijden

De cursussen beginnen om 10:00uur. Lunch is rond 13:00 uur en de afsluiting is rond 16:00 uur. Afwijkingen in deze gezette tijden staan vermeld op de website van Just Jou en/of in de studiegids van Just Jou.

Dagdelen zijn blokken van 2.5 of 3 uur, in de ochtend, middag of avond. Dit staat bij de betreffende workshop of cursus aangegeven op de website van Just Jou.

In overleg kunnen tijden iets afwijken indien alle deelnemers daar mee akkoord gaan of indien onmacht  Just Jou er toe dwingt de tijden aan te passen.

Vrijstellingen

De cursist kan een gemotiveerd verzoek om vrijstelling indienen, ter beoordeling aan Just Jou.

Op basis van een verleende vrijstelling zal Just Jou per cursist een herzien voorstel voor opleidingskosten doen.

Betaling

Op basis van een getekende offerte of inschrijving ontvangt de cursist of opdrachtgever een factuur. Deze factuur zal voor de start van de opleiding moeten worden voldaan. Bij gespreide betaling dient het lespakket en de 1e termijn van de lesgelden uiterlijk 2 weken voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn per bank/kas.

Bij gespreide betaling ontvangt u een contract. Dit contract wordt aangegaan voor de duur vanaf de start met de opleiding tot de laatste betalingtermijn. Bij termijn betaling wordt maandelijks € 5,- aan administratiekosten berekend.

Bij te late betaling, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen. Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.

Facturen van Just Jou dienen binnen 7dagen na ontvangst te worden voldaan.

Opleidingen dienen altijd op de afgesproken data te worden gevolgd. Dit is één keer per week m.u.v. feestdagen.

Bij een afmelding van minimaal 24uur van te voren wegens ziekte e.d. mag de desbetreffende les ingehaald worden tijdens de duur van de opleiding of binnen twee weken na afloop van de opleiding.

Bij afmelding binnen 24 uur voor de les of als men zich niet afmeldt voor de les dan vervalt deze desbetreffende les.

Annuleringsregeling

Annulering van de opleiding kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan  Just Jou, Frits Juliushof 6, 7207 PD te Zutphen.

Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is 10% van het lesgeld aan Just Jou verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 20% van het lesgeld aan Just Jou verschuldigd.

Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan Just Jou verschuldigd. Bij beëindiging door de cursist na aanvang van de opleiding zijn alle opleidingskosten verschuldigd.

Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen tot 3 dagdelen. Inschrijving voor opleidingen tot 3 dagdelen kunnen niet worden geannuleerd het hele bedrag blijft verschuldigd.

Cursusplanning en overmacht

Just Jou behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoud Just Jou zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Just Jou is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.

Boeken en lesmateriaal

Just Jou verstrekt boeken en lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Just Jou geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Begeleiding en diensten

Tijdens de opleiding is er altijd een gediplomeerd docent aanwezig welke die u gedurende uw opleiding begeleid en al uw vragen beantwoord. Just Jou is voorzien van een koffie/thee apparaat. Koffie en thee is in de prijs inbegrepen. U krijgt op hele lesdagen een lunch voor u en eventueel uw model aangeboden. Indien u aparte dieet wensen heeft, dient u dit tijdig aan te geven of zelf zorg te dragen voor de lunch.

Handelsnaam en Inschrijving KvK

Just Jou staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem onder KvK nr. 08151254

Klachten

Hieronder vindt u onze klachtenprocedure:

Indien u niet tevreden bent over onze producten, service kunt u een klacht indienen.

U kunt uw klacht aangeven en zenden per aangetekende brief aan de directie van Just Jou, Frits Juliushof 6, 7207 PD Zutphen.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden worden bewaard na afhandeling van de klacht. (zie ook artikel 8)

Just Jou